Facebook Twitter Google plus Line
แม่วัยรุ่น ท้องตอนเรียน ต้องรู้ ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!
Post by : monnyboy   Date : 03 ต.ค. 62 19:10   Views : 2,915
Facebook Twitter Google plus Line
แม่วัยรุ่น ท้องตอนเรียน ต้องรู้ ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!
ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยสำหรับปัญหาวัยรุ่นท้องในวัยเรียนนี้เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าวัยรุ่นไทยท้องในวัยเรียนสูงเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีอัตราการวัยรุ่นอายุ10-19ปีที่ตั้งครรภ์อยู่ที่42คนต่อวัยรุ่น1,000คน(ผลสำรวจของกรมอนามัยปี2559)ซึ่งในแต่ละปีก็มีแนวโน้มที่ลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าประเทศอื่นๆในแถบอาเซียนอยู่ดีที่สำคัญคือยังมีแม่วัยรุ่นจำนวนมากที่ถูกโรงเรียนบีบให้ลาออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนและครูก็ไม่ทราบว่ามีกฎหมายคุ้มครองให้เด็กเรียนต่อได้อีกด้วย!

นอกจากแม่วัยใสที่ต้องออกจากสถานศึกษาเพราะความไม่รู้แล้วยังมีแม่วัยใสอีกไม่น้อยที่ยังต้องพ้นจากระบบการศึกษาทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าตนมีสิทธิตามกฎหมายเพราะถูกกดดันจากสถานศึกษาให้ลงชื่อลาออก

ความหมายของ“วัยรุ่น”
“วัยรุ่น”หมายความว่าบุคคลอายุเกิน10ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์
“นักเรียน”หมายความว่าวัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา”หมายความว่าวัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงอุดมศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยจัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษาที่ถูกต้องพร้อมห้ามไล่ออกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์โดยให้ลาหยุดเรียนระหว่างตั้งท้องคลอดบุตรและดูแลบุตรได้พร้อมให้มีช่องทางดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ด้วย
แม่วัยรุ่นท้องตอนเรียนต้องรู้ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!

พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีสาระที่น่าสนใจ(ส่วนหนึ่งในพ.ร.บ.)ดังนี้

กำหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าวเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องดังต่อไปนี้

อนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวหยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดเพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสมและจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีผู้ให้คําปรึกษาโดยร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ในการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจสําหรับการอยู่ร่วมกับสังคมท้ังนี้ให้สถานศึกษาอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์


แม่วัยรุ่นท้องตอนเรียนต้องรู้ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!

ทว่าหากเด็กนักเรียนเกิดผิดพลาดตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ยังเป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการจัดหาการศึกษาให้กับเด็กเหล่านั้นได้จบการศึกษาตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงพ.ร.บ.นี้ก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะยังมีโรงเรียนที่“เลือกปฏิบัติ”อยู่นักเรียนบางคนต้องจำยอมออกจากระบบการศึกษาเหตุผลอาจเพียงเพราะว่าโรงเรียนกลัวเสียชื่อเสียงกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องประกาศกฎออกมาย้ำชัดอีกรอบเพราะบางโรงเรียนไม่เคยทำตามกฎ!

การช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้น
เริ่มแรกจะต้องพูดคุยกับครูฝ่ายบริหารและผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาว่าหากปล่อยให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์หลุดออกจากระบบการศึกษาจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและการขาดโอกาสในการทำงานในอนาคตเป็นต้น

จากนั้นจึงพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนในห้องให้เข้าใจและเห็นใจเพื่อนที่ประสบปัญหาเพื่อให้เด็กรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจโดยจะทำควบคู่ไปกับการออกแบบหลักสูตรเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้การกลับมาร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนตามปกตินั้นอาจจะเป็นไปได้ในช่วงแรกที่อายุครรภ์ยังไม่มากเพราะหากอายุครรภ์มากขึ้นสภาพร่างกายอาจไม่เอื้ออำนวยเช่นปวดปัสสาวะบ่อยปวดหลังไม่สบายเนื้อสบายตัวหรือนักเรียนบางคนอาจมีสภาพจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอจะมาเรียนตามปกติแต่ครูก็พร้อมจะให้คำปรึกษาเสมอและพร้อมจะผลักดันให้เด็กเรียนจนจบทุกคน

โดยที่ผ่านมาเด็กส่วนใหญ่ก็กลับมาเรียนต่อจนจบการศึกษาจะมีเพียงบางส่วนที่หลังจากพักการเรียนไปแล้วก็ทำเรื่องย้ายโรงเรียนจึงไม่สามารถติดตามได้

ทีนี้เราก็รอดูกันต่อไปว่ามาตรการหรือพ.ร.บ.ที่ออกมานี้จะช่วยให้สภาวะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงหรือบรรเทากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างไร

บทความอื่นๆ
  • หนูท้อง..ไม่กล้าบอกพ่อแม่..หนูกลัว..ทำไงดี?!
  • ท้องไม่พร้อมกับสิทธิในการเลือกที่จะตั้งครรภ์หรือไม่–การทำแท้ง
  • ชุดตรวจการตั้งครรภ์จะใช้หลังมีเพศสัมพันธ์กี่วันถึงจะทราบผล?
  • ทำไงดี..พ่อแท้ๆของหนูก็เป็นพ่อของลูกหนูด้วย!เสียงจากผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อมขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/health.campus-star.
แสดงความคิดเห็น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด